فایبر سمنت برد

فایبر سمنت برد

صفحات پیش ساخته سیمانی هستند که از الیاف سلولزی و سیلیس ( جهت افزایش خواص مکانیکی ) در ترکیب آنها استفاده شده است. ادامه خواندن فایبر سمنت برد